Beretning for 2023

Beretning 2023/2024 til generalforsamlingen 15 April 2024.

Udarbejdet af forperson Signe Nørmose

 

Sidste års generalforsamling i 2023 blev afholdt d. 22. marts. 

Vi har haft et travlt år siden og har da også afholdt en række bestyrelsesmøder. Mogens Laursen der igennem en længere årrække var formand for grundejerforeningen, stoppede i sensommeren 2023, da han flyttede til Jylland. Mogens var en meget dygtig og vellidt formand og efterlod meget store sko at udfylde.  På samme tid besluttede det bestyrelsesmedlem der var redaktør for bladet også at stoppe, grundet meget arbejde.

Vi var derfor nødt til at omfordele arbejdet i bestyrelsen, hvor Søren trådte til som næstforperson, og jeg tog posten som forperson, med støtte fra resten af bestyrelsen. Det har været en lærerig proces. Både Søren og jeg er begge stadig på arbejdsmarkedet, så i har måske oplevet en lidt længere svar tid ved henvendelser end tidligere, da vi skal passe det frivillige bestyrelsesarbejde ind i en, i perioder travl arbejdsdag. 

Vi har i indeværende år i tråd med vedtægterne, fortsat fokuseret på at arbejde med medlemmernes fællesinteresser overfor kommune og andre offentlige instanser samt styrke fællesskabet ved sociale arrangementer

Vi prioriterer i bestyrelsen at fastholde arbejdet med Park og Vej, og samarbejdet i Fællesrådet af grundejerforeninger, udgivelse af bladet to gange årligt og de sociale arrangementer. 

Vi har, som i andre år, haft to primære sociale arrangementer.

Det første sociale arrangement i 2023 var det årlige Sankt Hans arrangement i Dyssegårds parken, der som tidligere var en hyggelig og velbesøgt aften, med aktiviteter med spejdere, bål og taler og musik.  

Det andet sociale arrangement var Banko i november. Vi synes det var en utroligt flot banko aften i år med både de gode trofaste sponsorer der giver hvert år, inklusive ejendomsmæglere, advokater og supermarkeder/butikker og nye gode sponsorer også – Tusind tak til dem alle!

Vi er altid interesserede i at høre jeres bud på andre arrangementer med socialt sigte, - måske nogen der er børnevenlige – som vi i fællesskab kan afholde, indenfor rammerne af vores formål. 

DyssegaardsNyt

Som nævnt forlod vores redaktør desværre bestyrelsen i sensommeren 2023 – vi vil meget gerne have en ny redaktør ind til at samle og styre bladet – så hvis nogen er interesserede i at være det (både med og uden formelt medlemskab af bestyrelsen) tager vi imod med åbne arme.

Vi er siden sidste generalforsamling som vanligt udkommet med 2 numre – skrevet i samarbejde af næstformanden, jeg selv og vores forhåbentlige nye bestyrelsesmedlem Hans – han er på valg til denne GF.   

Møder i Fællesrådet, - af de seks store grundejerforeningerne i Gentofte kommune.

I Fællesrådet arbejder vi med problematikker der har betydning på tværs af grundejerforeningerne. Dette er f.eks. de fremtidige planer for separering af regnvand og spildevand i hele Gentofte kommune. Her indgav vi i 2022 et længere fælles høringssvar som vi stadig følger op på. Separeringsarbejdet er fortsat først planlagt til at finde sted i Dyssegård mellem 2040 – 2050. 

Det er også i Fællesrådet at vi har haft fælles dialog med udvalgsformænd og ledere af Plan og Byg samt Vej og Park.

Den 6. marts i år blev Fællesrådet 100 år, og vi fejrede det med et meget beskedent arrangement i Byens hus. Det var en god lejlighed til et historisk tilbageblik og til at interagere med Karen Riis Kjølbye og Jesper Marcus (Udvalgsformænd).

Møder med Park og Vej – markvandring og dialogmøde (6 marts)

I løbet af i år har vi i bestyrelsen afholdt 2 fastlagte møder med Park og Vej. Et om efteråret, en såkaldt markvandring, hvor vi mødes ude i vores område, og kigger både på parker og veje herude  – og et møde på Rådhuset om foråret, det såkaldte dialog møde. Vi har i år inden hvert møde spurgt ud blandt medlemmerne omkring emner i ønskede taget op – igennem vores Facebook gruppe. 

De sager vi har fremført på møderne, har handlet meget om hastighedsnedsættelser, vej bump og chikaner og klima initiativer/biodiversitet som f.eks. beplantning og parkeringsforhold. Vi har fremført ønsker for hastighedsnedsættelse og bedre skiltning omkring Dyssegårdskolen, - og en udvidelse af det område hvor man kun må køre 40 km/t. Vi har ønsket at kommunen kiggede på trafikken på Højsgårds alle, Bøgehøj og Brønlunds alle, vi har igen diskuteret ønsker om en løsning af parkeringsproblemerne på Munkely. Vi har fremlagt problematikker omkring parkering på og indkørsel til Dalstrøget, som Park og Vej kommer til at male bedre og tydeligere op nu. Og omkring områder der kunne laves grønne – som det nu ser ud til at ske ved krydset af Vangedevej og Dyssegårdsvej. Vi oplever at trafikforandringer som f.eks. hastighedsnedsættelser er meget svære at få igennem – og at det historisk set altid har være sådan. Der sker en smule indimellem, som f.eks. det nye forsøg med at nedsætte hastighed på Sønderengen og Almindingen. Men at dømme efter henvendelserne fra jer medlemmer, er der mange flere ønsker.

Vi har efter sidste møde også spurgt blandt jer medlemmer om projekter til at foreslå til Park og Vej. Der er kommet mellem 30 og 40 henvendelser. Dem kigger vi selvfølgelig igennem.

Da vi som grundejerforening skal repræsentere vores medlemmers fællesinteresser bliver det svært når der kommer modsatrettede forslag ind. Dette også i erkendelse af at når man minimerer trafikken på en vej, vil de omkringliggende veje ofte opleve en (problematisk) stigning på deres veje. 

Vi tænker derfor fremadrettet at lægge kræfterne mere i at advokere for, at kommunen bør lave en mere overordnet trafikplanlægning for kvarteret, end at gå ind i sager om bump og hastigheder på enkeltveje. Vi vil fortsat sige til park og Vej at de skal huske at have processer hvor de også hører de berørte borgerne.

Hvervekampagne

I forbindelse med omdelingen af sidste nummer at DyssegaardsNyt valgte vi at omdele bladet selv og ved samme lejlighed lægge en folder om grundejerforeningen i postkassen hos alle der ikke var medlemmer. Vi brugte en stor del af påsken og fik på den måde også gået forbi alle huse, og på alle veje i grundejerforeningen. Det har i skrivende stund resulteret i over 60 nye medlemmer som vi er utroligt glade for at byde velkomne.

Regnskabet, som vi skal gennemgå under næste punkt på dagsordenen, viste for 2023 et planlagt underskud, men vi har stadig en fornuftig kassebeholdning. 

 

Endelige har vi som grundejerforening også repræsentation i Bæredygtighedsnetværket i Gentofte kommune, og er i den forbindelse med til at arrangere den national klimahandledag på Gentofte Rådhus d. 25. april. Der er alle velkomne til at deltage, og man kan læse mere – og tilmelde sig på kommunens hjemmeside – det skulle være sidste chance for at tilmelde sig fællesspisningen i dag.

 

Beretningen overgives hermed til salen til diskussion.